ĐỀ TÀI KHOA HỌC NEC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

ĐIỂM BÁN

Video

Video quá trình tân tạo đường ở người bình thường

Quá trình tân tạo đường luôn đi kèm với quá trình đường phân, đây là 2 quá trình ngược nhau nhưng có vai trò....